Urban Boligutleie AS er et heleid datterselskap av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

 

Org.nr: 967 041 076

 

VEDTEKTER

URBAN BOLIGUTLEIE AS

1.     Selskapets navn er Urban Boligutleie AS

2.     Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

3.     Selskapets formål er å utvikle, forvalte og leie ut boliger og forretningslokaler i det kommersielle markedet for å bidra langsiktig til velferdstilbudet til studenter i Oslo og Akershus.

4.     Selskapets aksjekapital er kr. 882.600,- fordelt på 1471 aksjer á kr. 600,- fullt innbetalt og lydende på navn.

5.     Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer sem velges av generalforsamlingen. Et medlem velges blant studentrepresentantene i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, ett medlem velges etter innstilling fra Velferdstinget. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus eller den han/hun utpeker skal være styrets leder. Styrets medlemmer velges for to år.

                6.     Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

                        1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
                        2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
                        3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.